EKOSYSTEMTJÄNSTER - VAD ÄR DET?

För att identifiera, beskriva och synliggöra de nyttor vi har av havets ekosystem talar vi idag om ekosystemtjänster. Begreppet används både inom forskning, förvaltning, politik och samhällsdebatt.  

 

Ekosystemtjänsterna delas in i fyra grupper:  

  • stödjande tjänster (t.ex. livsmiljöer och biologisk mångfald)  

  • reglerande tjänster (t.ex. reglering av klimat och atmosfär) 

  • försörjande tjänster (t.ex. livsmedel och råvaror för industri)  

  • kulturella tjänster (t.ex. kulturarv och rekreation) 

 

Dessa ekosystemtjänster är direkt och indirekt länkade till vårt välmående. Att röra sig vid, på och i havet påverkar exempelvis vår fysiska och psykiska hälsa. Fisk och andra livsmedel vi får från havet ger oss mat och viktiga näringsämnen, men är även en utkomstkälla för många. Havet och det som det erbjuder oss är också en viktig del av vårt kulturarv.

För att kunna förvalta havet på ett långsiktigt och hållbart sätt krävs bred kunskap om havets olika ekosystemtjänster. Vi vet idag minst om de reglerande tjänsterna, men även mycket litet om de kulturella tjänsterna. Detta beror delvis på en brist i vetenskapliga studier, delvis på att dessa kräver forskning över disciplingränserna, framförallt natur- och samhällsvetenskap.   

I synnerhet de kulturella tjänsterna inkluderar många olika typer av abstrakta länkar till havet som är svåra att studera, t.ex. associationer, minnen och känslor. De kulturella tjänsterna är någonting forskningen vet ganska lite om, och därför har det varit extra intressant att försöka belysa dem i utställningen.